Các khoa và trung tâm

Các khoa và trung tâm

Đại học RMIT Việt Nam đem lại nền giáo dục bậc cao có chất lượng quốc tế với các chương trình đào tạo chuẩn mực, cập nhật và bám sát yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước.