Lịch sử

Thông tin được cập nhật đến tháng 8/2022.

RMIT cơ sở Nam Sài Gòn, tòa nhà B2

Lịch sử lâu dài, cam kết và tình hữu nghị bền chặt của RMIT tại Việt Nam

Chúng tôi tự hào về những tác động tích cực và đóng góp của RMIT trong 23 năm qua như một điển hình của giáo dục quốc tế tại Việt Nam.