Ban lãnh đạo

Ban lãnh đạo RMIT Việt Nam là đội ngũ ra quyết định quan trọng nhằm đưa kế hoạch chiến lược của Đại học RMIT liên quan đến RMIT Việt Nam đi vào thực tế. Thành viên Ban lãnh đạo gồm lãnh đạo chủ chốt đại diện cho các khoa và phòng ban tại RMIT Việt Nam. Tổng giám đốc RMIT Việt Nam là người trực tiếp lãnh đạo và điều hành hoạt động của Ban lãnh đạo RMIT Việt Nam.