Ban lãnh đạo

Giáo sư Peter Coloe

Thừa hành Phó chủ tịch Hội đồng trường, Phó giám đốc Đại học RMIT phụ trách Phát triển toàn cầu

Giáo sư Julia Gaimster

Trưởng Khoa, Khoa Truyền thông & Thiết kế

Giáo sư Robert McClelland

Trưởng khoa, Khoa Kinh doanh và Quản trị

Giáo sư Brett Kirk

Trưởng khoa, Khoa Khoa học, Kỹ thuật và Công nghệ

Bà Urica Lopez

Trưởng khoa, Khoa tiếng Anh & Chuyển tiếp đại học

Ông Phillip Dowler

Trưởng cơ sở Hà Nội

Bà Jan Clohessy

Giám đốc Marketing toàn cầu và khu vực

Ông Lê Minh Khánh

Giám đốc Tài chính & Pháp lý

Bà Annie Gale

Giám đốc Nhân sự

Bà Dương Hồng Loan

Giám đốc Đối ngoại chiến lược

Bà Amy Lee-Hopkins

Trưởng khối Truyền thông