Đạo đức và tính liêm chính

Đạo đức trong nghiên cứu

Nghiên cứu tại RMIT Việt Nam phản ánh các giá trị của sự tôn trọng, giá trị nghiên cứu, tính chính trực, công bằng và lợi ích.

Sự tôn trọng

Sự tôn trọng con người là sự thừa nhận giá trị nội tại và khả năng tự quyết định của họ.

Giá trị và liêm chính trong nghiên cứu

Sự tham gia của mọi người trong nghiên cứu chỉ được coi là phù hợp về mặt đạo đức khi nghiên cứu có giá trị và các nhà nghiên cứu thực hiện nó phải có tính liêm chính.

Sự công bằng

Sự công bằng được thể hiện bằng sự lựa chọn công bằng trong tuyển dụng và tham gia vào nghiên cứu, bao gồm cả lợi ích và gánh nặng.

Lợi ích

Lợi ích bao gồm việc xem xét các tác hại và lợi ích tiềm năng của nghiên cứu đối với người tham gia và cộng đồng.

Tại RMIT Việt Nam, nghiên cứu có sự tham gia của con người phải phù hợp với các hướng dẫn có trong Tuyên bố Quốc gia Úc về Ứng xử Đạo đức trong Nghiên cứu Con ngườiBộ Quy tắc Úc về Ứng xử Có Trách nhiệm trong Nghiên cứu.

Đánh giá đạo đức nghiên cứu

Các phê duyệt về đạo đức trong nghiên cứu phải được đánh giá bởi một cơ quan thích hợp và duy trì cho tất cả các nghiên cứu do các nhà nghiên cứu tại RMIT thực hiện với hoặc về con người, và/hoặc dữ liệu của họ, và/hoặc các mẫu vật sinh học của họ.

Tại RMIT, nghiên cứu được coi là rủi ro thấp hoặc không đáng kể sẽ được xem xét bởi Mạng lưới cố vấn đạo đức con người của trường đại học (CHEAN) và nghiên cứu có nhiều rủi ro hơn mức thấp được Ủy ban Đạo đức Nghiên cứu Con người (HREC) xem xét.

Liêm chính trong nghiên cứu

RMIT công nhận các nguyên tắc của việc tiến hành nghiên cứu có trách nhiệm được thiết lập trong Bộ Quy tắc Thực hiện Nghiên cứu Có trách nhiệm 2018 của Úc (Bộ Quy tắc).

Trung thực, nghiêm khắc và trách nhiệm

trong việc phát triển, đảm nhận và báo cáo nghiên cứu

Sự minh bạch

trong việc tuyên bố và quản lý xung đột lợi ích và trong việc báo cáo phương pháp nghiên cứu, dữ liệu và kết quả

Sự công bằng

trong cách chúng ta đối xử với người khác

Sự tôn trọng

cho những người tham gia nghiên cứu, cộng đồng, động vật và môi trường

Sự công nhận

và giá trị của sự đa dạng, di sản, tri thức, tài sản văn hóa và sự kết nối với địa phương

Trách nhiệm

để phát triển, tiến hành và báo cáo nghiên cứu

Sự thúc đẩy

việc tiến hành nghiên cứu có trách nhiệm và nuôi dưỡng văn hóa nghiên cứu liêm chính

RMIT Việt Nam rất coi trọng tính liêm chính của các nghiên cứu. Nếu bạn quan ngại về việc vi phạm tính toàn vẹn của nghiên cứu, vui lòng liên hệ với chúng tôi qua email.

Liên hệ với Phòng Quản lý Nghiên cứu và Đổi mới