Tuyên bố từ chối

Mặc dù Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam cố gắng cung cấp thông tin chính xác trên các trang web của trường, chúng tôi không đảm bảo độ chính xác hoàn toàn của thông tin. Người sử dụng nên liên lạc trực tiếp với các đơn vị và phòng ban để kiểm chứng những thông tin thích hợp.

Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam cung cấp đường dẫn đến một số trang ngoài, nhưng sẽ không chịu trách nhiệm về mặt nội dung trên những trang này. 

Người sử dụng đường dẫn này chịu trách nhiệm về việc tải về các thông tin từ đường dẫn và về mọi chi phí phát sinh từ việc tải về các nội dung này. Tải về hình ảnh hoặc nội dung mà không có sự cho phép của người/đơn vị giữ bản quyền có thể dẫn đến việc vi phạm luật bản quyền của Úc và quốc tế.