Các Khoa và Trung tâm

Các Khoa và Trung tâm

Đại học RMIT Việt Nam đem lại nền giáo dục bậc cao có chất lượng quốc tế với các chương trình đào tạo chuẩn mực, cập nhật và bám sát yêu cầu của thị trường lao động trong và ngoài nước.

Năm 2016, Đại học RMIT Việt Nam thành lập Trung tâm Xuất sắc về Kỹ thuật số (CODE). Sứ mệnh của Trung tâm là đẩy mạnh mối gắn kết với các giáo viên, giảng viên, các nhà nghiên cứu và các nhà đổi mới trong ngành giáo dục và khối doanh nghiệp, từ đó đóng góp vào công cuộc nâng cao năng lực về mọi mặt cho lực lượng lao động tại Việt Nam.