Hợp tác với RMIT

Bạn có thể kết nối với RMIT Việt Nam bằng nhiều cách, cả về mặt cá nhân lẫn nghề nghiệp. Cựu học sinh và các đối tác kinh doanh của RMT đều có những cơ hội kết nối và hợp tác này.

Text And Media Image

Cơ hội hợp tác

Rất nhiều các cơ hội để quảng bá doanh nghiệp của bạn, cải thiện hồ sơ và chia sẻ kiến thức chuyên môn của bạn với các sinh viên và cựu sinh viên