Công nghệ thông tin và Kỹ thuật

Để thỏa điều kiện học thuật khi chuyển tiếp cùng ngành sang RMIT Melbourne, sinh viên phải hoàn tất thành công tất cả các môn học quy định trong lộ trình chuyển tiếp (điểm trung bình GPA từ 1.0 trở lên và không môn nào phải học lại).

 

Lộ trình chương trình liên kết:

Chương trình cử nhân thường kéo dài 3-4 năm (toàn thời gian). Sinh viên có thể chọn học 1 năm tại RMIT Việt Nam và 2-3 năm tại RMIT Melbourne.

Các ngành có hỗ trợ chương trình liên kết: