Công nghệ thông tin và Kỹ thuật

Chương trình cử nhân

Để thỏa điều kiện học thuật khi chuyển tiếp cùng ngành sang RMIT Melbourne, sinh viên phải hoàn tất thành công tất cả các môn học quy định trong lộ trình chuyển tiếp (điểm trung bình GPA từ 2.0 trở lên và không môn nào phải học lại).

Chương trình cử nhân thường kéo dài 3 năm (toàn thời gian).

Đối với chương trình 3 năm, sinh viên có thể lựa chọn:

  • 1 năm tại RMIT Việt Nam và 2 năm tại RMIT Melbourne; hoặc

Đối với chương trình 4 năm, sinh viên có thể lựa chọn: 1 năm tại RMIT Việt Nam và ba năm còn lại tại RMIT Melbourne:

Để tìm hiểu lộ trình của chương trình liên kết, hãy liên hệ trực tiếp với RMIT Việt Nam:

  • BP162 Cử nhân Công nghệ Thông tin
  • BH073 Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư điện & điện tử) (Honours)
  • BH120 Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư phần mềm) (Honours)
  • BH123 Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư robot và Cơ điện tử) (Honours)