Kinh doanh và Quản trị

Chương trình Cử nhân Kinh doanh tại RMIT thường kéo dài 3 năm (toàn thời gian). Sinh viên có thể lựa chọn học 1 năm tại RMIT Việt Nam và 2năm tại RMIT Melbourne.

Lộ trình chương trình liên kết:

Chương trình Cử nhân Kinh doanh tại RMIT thường kéo dài 3 năm (toàn thời gian). Sinh viên có thể lựa chọn học Một năm tại RMIT Việt Nam và hai năm tại RMIT Melbourne.

Ngành có hỗ trợ chương trình liên kết:

BP343 Cử nhân Kinh doanh

BP351 Cử nhân kế toán

MC199 Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

MC192 Thạc sĩ Kinh doanh Quốc tế

Tham khảo các chương trình trong lĩnh vực kinh doanh tại RMIT Melbourne tại ĐÂY.