Truyền thông và Thiết kế

Để thỏa điều kiện học thuật khi chuyển tiếp cùng ngành sang RMIT Melbourne, sinh viên phải hoàn tất thành công tất cả các môn học quy định trong lộ trình chuyển tiếp (điểm trung bình GPA từ 1.0 trở lên; và không môn nào phải học lại).

Lộ trình chương trình liên kết:

Chương trình cử nhân tại RMIT thường kéo dài trong 3 năm (toàn thời gian). Sinh viên có thể học một năm tại RMIT Việt Nam và hai năm tại RMIT Melbourne

Các ngành có hỗ trợ chương trình liên kết: