Truyền thông và Thiết kế

Truyền thông và Thiết kế

Yêu cầu học tập

Để thỏa điều kiện học thuật khi chuyển tiếp cùng ngành sang RMIT Melbourne, sinh viên phải hoàn tất thành công tất cả các môn học quy định trong lộ trình chuyển tiếp (điểm trung bình GPA từ 1.0 trở lên; và không môn nào phải học lại).

Lộ trình học tập

Chương trình cử nhân tại RMIT thường kéo dài trong 3 năm (toàn thời gian):

  • Một năm tại RMIT Việt Nam và hai năm tại RMIT Melbourne; hoặc
  • Một năm rưỡi tại RMIT Việt Nam và một năm rưỡi tại RMIT Melbourne;
  • Hai năm tại RMIT Việt Nam và một năm tại RMIT Melbourne; tùy theo thời gian nhập học tại RMIT Việt Nam

Lộ trình của các chương trình liên kết: