Giám đốc Tài chính và Quản trị

Ông Lê Minh Khánh là Giám đốc Tài chính và Quản trị.

Ông Lê Minh Khánh, với kinh nghiệm làm việc phong phú cho các tổ chức quốc tế, đã được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Tài chính và Quản trị tại RMIT Việt Nam từ năm 2012. Vai trò của ông tại RMIT Việt Nam là thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh cho trường, đưa ra các lựa chọn kinh doanh hợp lý về tài chính cho tổ chức, cũng như quản lý các giao dịch thương mại. Ông cũng đảm bảo RMIT Việt Nam tuân thủ các quy định pháp luật liên quan trong lĩnh vực giáo dục đại học và lãnh đạo các hoạt động quản lý rủi ro trong quá trình hoạt động của trường.

Trước khi gia nhập RMIT Việt Nam, ông là Giám đốc Tài chính của công ty Triumph International tại Việt Nam. Trước đó, ông Khánh đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau tại Siemens Việt Nam trong hơn 17 năm làm việc tại tổ chức này. Ông đã quản lý mảng tuân thủ, chuỗi cung ứng, các dự án thương mại và giao dịch với tư cách là Giám đốc Tài chính của Siemens Việt Nam, và được hỗ trợ phát triển chuyên môn cao cấp, chủ yếu ở châu Âu và Australia.

Bằng cấp: Thạc sĩ Kế toán quốc tế, Cử nhân Quản trị kinh doanh, Cử nhân Luật

Khanh Le landscape Lê Minh Khánh, Giám đốc Tài chính và Quản trị

Liên hệ

Địa điểm: Cơ sở Nam Sài Gòn