Liên hệ

Địa chỉ: 702 Nguyễn Văn Linh, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh 

Vị trí: Tòa nhà 2

Email: enquiries@rmit.edu.vn

Điện thoại: (+84) 28 3776 1369