Tổng giám đốc RMIT Việt Nam

Giáo sư Claire Macken là Tổng giám đốc RMIT Việt Nam.

Giáo sư Claire Macken là Tổng giám đốc RMIT Việt Nam. Bà từng giữ các chức vụ quyền Giám đốc cấp cao phụ trách đào tạo và sinh viên tại RMIT Việt Nam, và Phó trưởng phân viện Kinh doanh và Luật (phụ trách dạy và học) tại RMIT Australia.

Giáo sư Macken có kinh nghiệm làm việc trong cả lĩnh vực học thuật và kinh doanh. Bà từng giữ các chức vụ Giám đốc Giáo dục tại KPMG, lãnh đạo mảng giáo dục đại học và doanh nghiệp tại Apple và vị trí giảng dạy cấp cao tại nhiều trường đại học. Bà là giảng viên từng nhận nhiều giải thưởng quốc gia tại Australia, bao gồm Giải thưởng giảng dạy xuất sắc Australia và Bằng khen của Hội đồng Dạy và Học Australia vì những thành tựu trong hoạt động gắn kết sinh viên. Bà có bằng Tiến sĩ Khoa học, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Chứng chỉ Sau đại học về giảng dạy đại học, Chứng chỉ Sau đại học về Trí thông minh nhân tạo trong kinh doanh, Cử nhân Nghệ thuật và Cử nhân Luật (danh dự). Bà là tác giả của 10 quyển sách và nhiều chương sách cũng như các bài báo chuyên ngành trong cả hai lĩnh vực luật và giáo dục đại học.

Bằng cấp: Cử nhân Nghệ thuật, Cử nhân Luật (Danh dự), Chứng chỉ sau đại học về giảng dạy đại học, Chứng chỉ sau đại học về Trí thông minh nhân tạo trong kinh doanh, Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Tiến sĩ

Xem thêm thông tin về Giáo sư Claire Macken tại trang hồ sơ học thuật cá nhân của bà

Claire Macken landscape Claire Macken, Tổng giám đốc RMIT Việt Nam

Liên hệ

Địa điểm: Cơ sở Nam Sài Gòn