Hội nghị quốc tế về Quản lý Tài sản Kỹ thuật

Nội dung sự kiện

Đại hội Thế giới về Quản lý Tài sản Kỹ thuật (WCEAM) lần thứ 17 với chủ đề: “Công nghiệp 4.0, Chuyển đổi kỹ thuật số, Xã hội 5.0 và hơn thế nữa” được đăng cai và tổ chức bởi Hiệp hội Quản lý Tài sản Kỹ thuật Quốc tế (ISEAM), Đại học RMIT Việt Nam và Viện Tài sản.

Sự kiện là cơ hội các chuyên gia từ khắp nơi trên thế giới đến tham dự, gặp gỡ và chia sẻ kiến thức về nghiên cứu và ứng dụng các khung quản lý tiên tiến, công cụ phân tích và công nghệ để Quản lý tài sản kỹ thuật trong các lĩnh vực bao gồm năng lượng, dầu khí, nước, giao thông, quốc phòng và cơ sở hạ tầng y tế và cộng đồng.

Nộp bài nghiên cứu

Chúng tôi hiện đang tìm kiếm các bài nộp cho cả bài báo nghiên cứu và bài thuyết trình của doanh nghiệp cũng như nghiên cứu điển hình liên quan đến tài sản kỹ thuật bao gồm cơ sở hạ tầng trong tất cả các lĩnh vực bao gồm năng lượng, dầu khí, nước, giao thông, quốc phòng và y tế và cơ sở hạ tầng cộng đồng.

Tất cả các bài báo sẽ được bình duyệt và các bài báo được chấp nhận sẽ được xuất bản trong Tạp chí Springer, “Kỷ yếu WCEAM lần thứ 17”. Sê-ri sách điện tử Springer được lập chỉ mục bởi Scopus.

Các bài thuyết trình của doanh nghiệp (không xuất bản) đều được hoan nghênh và những người thuyết trình sẽ được yêu cầu gửi bản PDF các bài thuyết trình của họ trước hạn chót của bài báo

Thời gian đăng ký

  • Nộp bản tóm tắt: 7 tháng 4 năm 2023 
  • Hạn chót nộp nghiên cứu toàn văn: 24 tháng 5 năm 2023 
  • Thông báo các bài được tuyển chọn: 30 tháng 6 năm 2023 
  • Hạn chót nộp nghiên cứu để xuất bản: 28 tháng 7 năm 2023 
  • Hạn chót đăng ký sớm: 27 tháng 8 năm 2023 
  • Thời hạn kiểm tra bản thảo Tập chí: 15 tháng 12 năm 2023

Chia sẻ

sgs-campus-day-event-thumbnail.jpg

Liên hệ với WCEAM2023

Liên hệ với Ban tổ chức WCEAM2023

Sự kiện khác