Ban tổ chức

Giáo Sư Robert McClelland

Trưởng Khoa, The Business School, RMIT University Vietnam

Phó Giáo Sư Thai Nguyen

Phó Khoa, Learning & Teaching, The Business School, RMIT University Vietnam

Phó Giáo Sư Hiep Pham

Trưởng Nhóm Bộ Môn Kinh Doanh Đổi Mới, Quyền Phó Khoa, Research & Innovation, The Business School, RMIT University Vietnam

Phó Giáo Sư Trung Nguyen

Trưởng Nhóm Bộ Môn Quản Trị, The Business School, RMIT University Vietnam

Phó Giáo Sư Tra Pham

Trưởng Nhóm Bộ Môn Kinh Tế & Tài Chính, The Business School, RMIT University Vietnam

Tiến Sĩ Seng Kok

Quyền Quản lý Chương Trình Cử Nhân Kinh Doanh, The Business School, RMIT University Vietnam

Tiến Sĩ Binh Nguyen

Trưởng Bộ Môn, Blockchain Enabled Business, The Business School, RMIT University Vietnam

Tiến Sĩ Que Tran

Nhóm Bộ Môn Quản Trị, The Business School, RMIT University Vietnam

Tiến Sĩ Stanley Teck Yap

Quyền Phó Quản Lý Chương Trình Cử Nhân Kinh Doanh, The Business School, RMIT University Vietnam

Tiến Sĩ Binh Nguyen Hoang

Nhóm Bộ Môn Kinh Tế & Tài Chính, The Business School, RMIT University Vietnam

Tiến Sĩ Daisy Kanagasapapathy

Nhóm Bộ Môn Quản Trị, The Business School, RMIT University Vietnam

Tiến Sĩ Daniel Fuller

Nhóm Bộ Môn Quản Trị, The Business School, RMIT University Vietnam

Tiến Sĩ Nam Bui

Nhóm Bộ Môn Kinh Doanh Đổi Mới, The Business School, RMIT University Vietnam

Tiến Sĩ Phong Nguyen

Nhóm Bộ Môn Kinh Tế & Tài Chính, The Business School, RMIT University Vietnam

Tiến Sĩ Anh Nguyen

Nhóm Bộ Môn Kinh Tế & Tài Chính, The Business School, RMIT University Vietnam

Tiến Sĩ Diem Vo

Nhóm Bộ Môn Kinh Tế & Tài Chính, The Business School, RMIT University Vietnam

Tiến Sĩ Esmira Hackenberg

Nhóm Bộ Môn Kinh Tế & Tài Chính, The Business School, RMIT University Vietnam

Tiến Sĩ Chung Phan

Nhóm Bộ Môn Kinh Tế & Tài Chính, The Business School, RMIT University Vietnam

Tiến Sĩ Chuyen Nguyen

Nhóm Bộ Môn Quản Trị, The Business School, RMIT University Vietnam

Tiến Sĩ Dung Truong

Nhóm Bộ Môn Kinh Doanh Đổi Mới, The Business School, RMIT University Vietnam

Tiến Sĩ Umair Akram

Nhóm Bộ Môn Kinh Doanh Đổi Mới, The Business School, RMIT University Vietnam