Giấy phép môi trường

Về giấy phép môi trường

Giấy phép môi trường là văn bản do Sở Tài nguyên và Môi trường cấp cho Đại học RMIT Việt Nam, quy định các hoạt động quản lý và bảo vệ môi trường bao gồm chất thải, nước thải, khí thải và các hoạt động/các yêu cầu bảo vệ môi trường khác theo Luật Bảo vệ môi trường.