Việc cung cấp

(có thể in được)

1 Việc cung cấp

(a) Bằng việc chấp nhận Đơn Đặt Hàng của chúng tôi, bạn đã đồng ý chịu ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này và đồng ý cung cấp Sản phẩm cho chúng tôi theo những Điều khoản và Điều kiện này. Nếu chúng ta thương lượng và ký kết một thỏa thuận độc lập để bên bạn cung cấp Sản phẩm, thỏa thuận đó sẽ được ưu tiên áp dụng trong trường hợp có bất kỳ sự mâu thuẫn nào với các Điều khoản và Điều kiện này. Nếu không có thỏa thuận như vậy thì các Điều khoản và Điều kiện này là toàn bộ sự thỏa thuận giữa chúng ta liên quan đến Sản phẩm và chúng hủy bỏ và thay thế bất kỳ điều khoản nào khác mà bạn đưa ra cho chúng tôi (bao gồm bất kỳ điều khoản nào được cung cấp cùng với báo giá hoặc hóa đơn, hoặc trên trang web hoặc mẫu trực tuyến của bạn).

(b) Các Sản phẩm phải: phù hợp với tất cả các đặc điểm kỹ thuật, yêu cầu, miêu tả và khung hời gian, bao gồm cả những nội dung quy định trong Đơn Đặt Hàng của chúng tôi; không bị khuyết tật nào, phù hợp với mục đích và chất lượng chấp nhận được; và được cung cấp ở những tiêu chuẩn chuyên nghiệp cao nhất cũng như tuân thủ thực tiễn tốt nhất của ngành nghề.

(c) Bạn phải được chúng tôi đồng ý bằng văn bản trước khi kí hợp đồng thầu phụ đối với bất kì phần nào của Sản phẩm, hoặc chuyển giao Đơn Đặt Hàng này. Bạn phải chịu trách nhiệm cho mọi hành vi hoặc thiếu sót của các nhà thầu phụ và nhân sự như thể các hành vi hoặc thiếu sót đó là của bạn. Bạn, nhân viên của bạn và các nhà thầu phụ của bạn phải:

(i) có các kỹ năng, trình độ chuyên môn và kinh nghiệm để cung cấp Sản phẩm cho chúng tôi, cũng như thể hiện kĩ năng phù hợp, sự quan tâm, rà soát thích đáng tại mọi thời điểm khi cung cấp Sản phẩm cho chúng tôi;

(ii) tuân thủ toàn bộ Luật và các Chính sách RMIT khi cung cấp Sản phẩm cho chúng tôi, và không thực hiện (hoặc cố ý không thực hiện) bất kỳ công việc gì mà có thể khiến cho chúng tôi vi phạm bất kỳ một quy định nào của Luật hay Chính sách RMIT.

(iii) không giới hạn bởi điều khoản trước, bạn phải làm tất cả những điều cần thiết một cách hợp lý và cung cấp mọi hỗ trợ hợp lý cho chúng tôi để đảm bảo chúng tôi tuân thủ Luật về an toàn cho trẻ em (bao gồm cung cấp công việc hiện tại làm với trẻ em và kiểm tra của cảnh sát theo yêu cầu của chúng tôi)

(iv) không thực hiện (hoặc cố ý không thực hiện) bất cứ điều gì mà có thể gây tổn hại hoặc gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh tiếng, lợi ích hoặc uy tín của chúng tôi; và

(v) tuân thủ tất cả những chỉ dẫn và yêu cầu hợp lý mà chúng tôi đưa ra liên quan đến Sản phẩm.

2 Hủy bỏ và các vấn đề với Sản phẩm

Chúng tôi bảo lưu quyền hủy Đơn Đặt Hàng mà không cần bất kỳ lý do nào vào bất cứ lúc nào bằng cách thông báo cho bạn. Nếu chúng tôi hủy Đơn Đặt Hàng, chúng tôi sẽ thanh toán những chi phí trực tiếp hợp lý cho việc cung cấp hoặc việc chuẩn bị cung cấp Sản phẩm cho chúng tôi mà bạn đã sử dụng nỗ lực cao nhất để giảm thiểu. Nếu chúng tôi xét thấy một cách hợp lý rằng Sản phẩm không tuân thủ theo các yêu cầu của chúng tôi, không giới hạn các quyền của chúng tôi theo các Điều khoản và Điều kiện này hoặc theo Luật, chúng tôi có thể toàn quyền:

(a) từ chối Sản phẩm và yêu cầu bạn hoàn trả lại Phí cho chúng tôi;

(b) chấp nhận Sản phẩm và yêu cầu bạn bồi thường cho chúng tôi đối với các tổn thất mà chúng tôi phải gánh chịu do việc không tuân thủ đó; hoặc

(c) từ chối Sản phẩm và yêu cầu bạn cung cấp lại các sản phẩm đó cho chúng tôi bằng chi phí do bạn chịu.  

3 Thanh toán

(a) Chúng tôi sẽ thanh toán Phí trong vòng 30 ngày kể từ khi nhận được hóa đơn thuế hợp lệ với điều kiện rằng:

(i) trừ khi chúng tôi quy định rõ ràng khác đi trong Đơn Đặt Hàng hoặc đồng ý bằng văn bản, bạn đã cung cấp đầy đủ các Sản phẩm cho chúng tôi;

(ii) bạn đã cung cấp Sản phẩm thỏa mãn các tiêu chí của chúng tôi và phù hợp với Đơn Đặt Hàng và các Điều khoản và Điều kiện này; và

(iii) chúng tôi không có phát sinh tranh chấp liên quan đến hóa đơn thuế của bạn hoặc bất cứ khía cạnh nào khác. 

(b) Phí bao gồm hoàn toàn mọi quyền lợi tại nơi làm việc được áp dụng cho bạn, nhân sự và nhà thầu phụ của bạn theo Luật (bao gồm bao gồm thuế thu nhập cá nhân, phụ cấp hưu trí và phí bảo hiểm bồi thường cho người lao động hiện hành, nếu có).

(c) Phí là phí cố định và bao gồm mọi phí tổn, chi phí, thuế hoặc các nghĩa vụ khác (bao gồm thuế giá trị gia tăng (thuế GTGT) và thuế nhà thầu, nếu được áp dụng) trừ khi chúng tôi đồng ý khác đi bằng văn bản được ký bởi người đại diện có thẩm quyền. Trừ khi được quy định rõ ràng, mọi khoản xem xét và các khoản tiền phải trả theo các Điều khoản và Điều kiện này bao gồm thuế GTGT và thuế nhà thầu, nếu có. Bạn đồng ý rằng chúng tôi sẽ khấu trừ một khoản tiền tương đương với thuế nhà thầu, nếu có, và thay mặt bạn để đóng thuế nhà thầu theo quy định của Luật.

(d) Chúng tôi có thể bù trừ bất kỳ khoản tiền nào mà chúng tôi nợ bạn vào khoản tiền mà bạn nợ chúng tôi.

4 Bảo mật và Riêng tư

Bạn, nhân sự và các nhà thầu phụ của bạn phải: bảo mật bất kỳ thông tin nào liên quan đến Đơn Đặt Hàng và các Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm nhưng không giới hạn bởi các Sản phẩm mà đó là (hoặc theo một cách hợp lý sẽ được coi là) bí mật đối với chúng tôi, và chỉ sử dụng hoặc tiết lộ thông tin đó nhằm mục đích cung cấp Sản phẩm hoặc có sự đồng ý trước bằng văn bản của chúng tôi; và tuân thủ toàn bộ các quy định của Luật liên quan đến thông tin riêng tư mà bạn nhận được khi cung cấp Sản phẩm cho chúng tôi và đảm bảo rằng bất kỳ người nào được cho phép tiếp cận những thông tin  riêng tư đó đồng ý tuân thủ các nghĩa vụ tương tự được quy định tại điều khoản này.

Trong trường hợp mà thông tin buộc phải được tiết lộ theo quy định của Luật, bạn cam kết thông báo cho chúng tôi ngay lập tức về việc tiết lộ thông tin này, bao gồm thông tin được tiết lộ, người tiết lộ và các biện pháp mà bạn đã thực hiện để đảm bảo thông tin được tiết lộ càng được hạn chế càng tốt.

5 Bồi thường

Trong phạm vi Luật cho phép, bạn phải bồi thường cho chúng tôi đối với mọi khiếu nại, hành động, tố tụng, tổn thất, thiệt hại, trách nhiệm và các chi phí mà chúng tôi phải gánh chịu hoặc phát sinh từ hoặc liên quan đến:

(a) việc bạn vi phạm các Điều khoản và Điều kiện này, bao gồm bất kỳ cam đoan và bảo đảm nào;

(b) việc sử dụng Sản phẩm của chúng tôi, bao gồm trường hợp chúng tôi sử dụng Sản phẩm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của bên thứ ba; và

(c) các hành vi bất cẩn hoặc sai trái hoặc bỏ sót của bạn, nhân sự và nhà thầu phụ của bạn.

 6 Bảo hiểm, trách nhiệm, rủi ro và QSHTT

(a) Trừ khi chúng tôi thông báo với bạn bằng văn bản, bạn phải mua và duy trì các chính sách bảo hiểm sau:

(i) bảo hiểm trách nhiệm công cộng tối thiểu là 170.000.000.000 VNĐ;

(ii) bảo hiểm bồi thường cho người lao động theo yêu cầu của Luật;

(Iii) khi có liên quan đến Sản phẩm, bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp tối thiểu là 170.000.000.000 VNĐ;

(iv) bảo hiểm cho tất cả các thiết bị và vật liệu được sử dụng (nếu có) cho việc cung cấp Sản phẩm; và

(v) bất kỳ bảo hiểm nào khác theo yêu cầu của Luật.

(b) Trong phạm vi được Luật cho phép, chúng tôi không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất đặc biệt, gián tiếp, do hậu quả, ngẫu nhiên hoặc tổn thất kinh tế, hoặc mất lợi nhuận, doanh thu, thiện chí, mặc cả, tiết kiệm dự đoán, cơ hội hoặc dữ liệu; cho dù trong hợp đồng, quy chế hay văn bản khác; và có thể thấy trước hay không; và trách nhiệm tổng hợp tối đa của chúng tôi đối với bạn phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này được giới hạn trong tổng giá trị của Phí.

(c) Quyền và rủi ro đối với bất kỳ Sản phẩm vật chất nào được chuyển cho chúng tôi khi chúng tôi chấp nhận Sản phẩm, mà theo toàn quyền của chúng tôi, có thể xảy ra khi chúng tôi xác định rằng Sản phẩm phải tuân thủ các yêu cầu của chúng tôi và Đơn Đặt Hàng này.

(d) Theo bất kỳ thỏa thuận độc lập nào được ký bởi chúng tôi với bạn:

(i) bạn giữ quyền sở hữu đối với quyền sở hữu trí tuệ (QSHTT) có trước quá trình thực hiện; và

(ii) bạn đồng ý chuyển nhượng tất cả QSHTT trong Sản phẩm hoặc do bạn tạo ra trong quá trình cung cấp Sản phẩm, cho RMIT khi giao hàng. Bạn bảo đảm rằng QSHTT trong hoặc liên kết với Sản phẩm không vi phạm quyền của bất kỳ bên thứ ba nào, và bạn có toàn quyền và sự chấp thuận để chuyển giao QSHTT cho chúng tôi. Bạn đảm bảo rằng bạn đã có được tất cả các sự chấp thuận cần thiết, bao gồm cả những quyền liên quan đến quyền đạo đức, để cho phép chúng tôi sử dụng và khai thác toàn bộ QSHTT.

7 Ủy thác

Nếu bạn là bên được ủy thác theo một giao dịch ủy thác, bạn cam đoan và đảm bảo rằng:

(a) bên được ủy thác phải chịu trách nhiệm theo các Điều khoản và Điều kiện này trong khả năng của mình và với tư cách là Bên được ủy thác;

(b) giao dịch ủy thác được tạo lập hợp lệ và có hiệu lực;

(c) bên được ủy thác có đầy đủ năng lực pháp lý, quyền hạn và quyền đại diện theo ủy quyền theo chứng thư ủy thác để sở hữu, quản lý, điều hành, chuyển nhượng, xử lý và các quyền khác xử lý tài sản ủy thác, và bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện này với tư cách của chính mình và trên danh nghĩa của bên ủy thác;

(d) nếu cần thiết, thỏa thuận của bên được ủy thác đối với các Điều khoản và Điều kiện này phải được chấp nhận trước đó bởi những bên thụ hưởng;

(e) bên ủy thác có quyền đòi bồi thường đầy đủ từ tài sản ủy thác liên quan đến mọi khoản nợ hay trách nhiệm pháp lý phát sinh từ hoặc liên quan đến các Điều khoản và Điều kiện này;

(f) các quyền và lợi ích của bên thụ hưởng đối với hoặc trong tài sản ủy thác chịu và phụ thuộc vào các chủ nợ của việc ủy thác, bao gồm các khiếu nại của chúng tôi đối với bạn; và

(g) chúng tôi có thể tiến hành xử lý tài sản ủy thác để thu hồi số tiền còn nợ chúng tôi.

8  Nạn nô lệ hiện đại

Chúng tôi tuân theo Đạo Luật Nạn Nô Lệ Hiện Đại 2018 (Cth) và theo yêu cầu của chúng tôi, bạn phải hợp tác và cung cấp mọi thông tin và hỗ trợ như chúng tôi yêu cầu để tuân thủ luật này. Bạn sẽ, và bảo đảm nhân sự của và Các bên tham gia chuỗi cung ứng của bạn đều tuân thủ Nhân Quyền, thông báo cho chúng tôi trong vòng 10 ngày kể từ khi nhận thấy bất kỳ vi phạm thực tế, bị cáo buộc hoặc nghi ngờ vi phạm điều khoản này bởi bạn, nhân sự hoặc Các bên tham gia chuỗi cung ứng của bạn; và hơp tác và hỗ trợ chúng tôi trong việc điều tra hoặc các thủ tục pháp lý nào liên quan đến bất kỳ vi phạm thực tế hoặc nghi ngờ nào theo điều khoản này.

9 Thuê lao động

Điều khoản này áp dụng với phạm vi của bất kỳ phần nào của Sản phẩm được quy định trong Luật Thuê Lao Động. Bạn đảm bảo rằng bạn và nhân sự của bạn được cấp phép cung cấp dịch vụ cho thuê lao động theo Luật Thuê lao động, và bằng việc cung cấp các Sản phẩm, nó không nhằm mục đích tránh hoặc lách Luật Thuê Lao Động. Bạn phải, bằng chi phí của mình, tuân thủ và đảm bảo nhân sự của bạn tuân thủ Luật Thuê Lao Động; cung cấp bằng chứng về giấy phép của bạn và nhân sự của bạn theo Luật Thuê Lao động (bao gồm số của giấy phép); hợp tác và hỗ trợ chúng tôi về các viêc liên quan đến bất kỳ thủ tục kiểm toán, điều tra hoặc pháp lý nào liên quan đến Luật Thuê Lao Động; đảm bảo rằng bất kỳ hợp đồng thầu phụ nào ký bởi bạn với nhân sự của bạn đều áp đặt nghĩa vụ về vấn đề này mà các nghĩa vụ đó ít nhất tương đương với các nghĩa vụ mà bạn phải chịu theo điều khoản này. Bạn phải thông báo ngay cho chúng tôi bằng văn bản: nếu bạn nhận thấy bất kỳ vi phạm thực tế, bị cáo buộc hoặc nghi ngờ vi phạm Luật Thuê Lao Động bởi bạn hoặc nhân sự của bạn hoặc bất kỳ cuộc điều tra nào liên quan đến bạn hoặc nhân sự của bạn bởi cơ quan lao động có thẩm quyền; và nếu giấy phép của bạn hoặc nhân sự của bạn theo Luật Thuê Lao động bị đình chỉ, hạn chế, hủy bỏ hoặc thu hồi.

10 Sự kiện bất khả kháng

(a) Một bên sẽ không chịu trách nhiệm cho sự chậm trễ hoặc không thực hiện trong việc thực hiện nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản và Điều kiện này trong phạm vi mà theo quan điểm hợp lý của RMIT, ngoài tầm kiểm soát và không có lỗi hoặc sơ suất của bên liên quan vì lý do Sự kiện bất khả kháng và với điều kiện là, trong trường hợp của bạn, bạn đã sử dụng các nỗ lực tốt nhất của mình để giảm thiểu bất kỳ sự chậm trễ hoặc không thực hiện nào.

(b) Bạn phải thông báo ngay cho RMIT về bất kỳ sự chậm trễ dự kiến ​​hoặc không thực hiện nghĩa vụ của mình theo các Điều khoản và Điều kiện này trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra Sự kiện bất khả kháng và thực hiện mọi biện pháp hợp lý để khôi phục các điều kiện bình thường.

(c) Trong trường hợp việc chậm trễ hoặc không thực hiện của bạn do Sự kiện bất khả kháng, RMIT sẽ có quyền nhận được từ nơi khác, trong thời gian trì hoãn hoặc không thực hiện đó, Sản phẩm và giảm tỷ lệ tương ứng, mà không phát sinh bất kỳ nghĩa vụ nào đối với bạn, số lượng Sả Trong trường hợp việc chậm trễ hoặc không thực hiện của bạn do Sự kiện bất khả kháng, RMIT sẽ có quyền nhận được từ nơi khác, trong thời gian trì hoãn hoặc không thực hiện đó, Sả n phẩm từ bạn cung cấp theo các Điều khoản và Điều kiện này và theo đó giảm tỷ lệ tương ứng với số tiền phải trả theo các Điều khoản và Điều kiện này. RMIT bảo lưu quyền chấm dứt Đơn Đặt Hàng đã ký với bạn vào bất kì lúc nào do việc chậm trễ hoặc không thực hiện của bạn vì Sự kiện bất khả kháng và mua Sản phẩm thay thế từ bất kì bên thứ ba nào theo toàn quyền của RMIT.

11 Giải quyết tranh chấp

Nếu tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến Đơn Đặt Hàng và/hoặc các Điều khoản và Điều kiện này, thì mỗi bên phải cung cấp cho bên kia một thông báo về tranh chấp bằng văn bản xác định và cung cấp chi tiết về tranh chấp.

Mặc dù có tranh chấp, mỗi bên phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo Đơn Đặt Hàng và các Điều khoản và Điều kiện này (ngoại trừ việc RMIT sẽ không có nghĩa vụ thanh toán bất kỳ hóa đơn bị tranh chấp nào). Sự tồn tại của một tranh chấp sẽ không ảnh hưởng đến các quyền chấm dứt Đơn Đặt Hàng và các Điều khoản và Điều kiện này vì bất kỳ lý do gì của RMIT.

Trong vòng 10 Ngày làm việc của thông báo tranh chấp, đại diện của RMIT và của bạn phải gặp và, với thiện chí, cố gắng giải quyết tranh chấp.

Nếu tranh chấp không được giải quyết trong vòng 10 Ngày làm việc kể từ ngày có thông báo về tranh chấp, các bên đồng ý nỗ lực giải quyết tranh chấp bằng tố tụng trọng tài tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC) theo Quy tắc tố tụng trọng tài hiện hành của VIAC. Hội đồng trọng tài sẽ bao gồm 03 trọng tài viên, trong đó mỗi bên sẽ chọn 01 trọng tài viên và 02 trọng tài viên do các bên chọn sẽ bầu một trọng tài viên thứ ba làm chủ tịch hội đồng trọng tài. Quyết định trọng tài sẽ là quyết định cuối cùng và bắt buộc thi hành đối với các bên liên quan. Ngôn ngữ của trọng tài sẽ là tiếng Anh và luật áp dụng là luật pháp Việt Nam. Địa điểm trọng tài là thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

12 Quy định chung

Các Điều khoản và Điều kiện này được điều chỉnh bởi pháp luật của Việt Nam. Tham chiếu đến VNĐ trong đến Đơn Đặt Hàng và các Điều khoản và Điều kiện này là đơn vị tiền tệ Việt Nam. Nếu bất kì phần nào của các Điều khoản và Điều kiện này trở nên vô hiệu, theo lựa chọn của chúng tôi, phần đó bị bỏ ra hoặc giải thích lại; và không ảnh hưởng đến hiệu lực của các phần còn lại. Không có gì trong các Điều khoản và Điều kiện này làm cho bạn thành nhân viên, đối tác, đại lý hoặc đại diện khác của chúng tôi. Việc từ bỏ quyền phải được lập thành văn bản và được ký kết. Chúng tôi không từ bỏ quyền nếu chúng tôi không thực hiện các việc trên hoặc trì hoãn thực hiện nó.

13 Định nghĩa

“Luật Việt Nam về Phòng Chống Mua Bán Người” là Luật số 66/2011/QH12 quy định về việc phòng và chống mua bán người của Việt Nam và những sửa đổi của nó tùy theo từng thời điểm.

Sản phẩm có nghĩa là hàng hóa và/hoặc dịch vụ được miêu tả trong Đơn Đặt Hàng hoặc hình thức khác được cung cấp bởi bạn cho RMIT.

Phí có nghĩa là chi phí của bạn để cung cấp Sản phẩm cho chúng tôi.

Sự kiện bất khả kháng là bất kỳ sự kiện nào xảy ra theo cách khách quan không thể lường trước và không thể khắc phục bằng tất cả các biện pháp cần thiết và có thể chấp nhận được, bao gồm nhưng không giới hạn bởi thay đổi chính sách và pháp luật, quyết định của cơ quan có thẩm quyền, bạo loạn, chiến tranh, đình công, hành động trừng phạt, cấm vận, lũ lụt, động đất, bão, phong tỏa, bệnh truyền nhiễm hoặc các thiên tai khác.

Nhân quyền có nghĩa là các quyền và tự do đã được công nhận trên toàn cầu trong luật quốc tế, luật Việt Nam hoặc các tuyên bố hoặc tiêu chuẩn quốc tế liên quan đến quyền của người lao động tại nơi làm việc, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều được nêu trong Tuyên ngôn quốc tế về Nhân quyền, Tuyên bố của Tổ chức Lao động Quốc tế về Nguyên tắc và Quyền cơ bản tại nơi làm việc và Luật Việt Nam về Phòng Chống Mua Bán Người.

Luật Thuê Lao Động là Bộ luật Lao động hoặc bất kỳ Luật nào và các quy định quy định về việc cung cấp cho thuê lao động tại Việt Nam.

Luật có nghĩa là tất cả các tài liệu, văn bản, quy định do cơ quan có thẩm quyền.