Diễn giả khách mời

GS.TS Li Zhou

BSc, MSc, PhD

Giáo sư về Vận hành và Quản lý Chuỗi cung ứng

Phó Giám đốc Điều hành Trung tâm Mạng lưới và Hệ thống Đô thị

Đồng điều hành Nhóm Nghiên cứu các Kết nối các Thành phố

Giám đốc chương trình Thạc sĩ Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

Giáo sư Li Zhou là chuyên gia về vận hành và quản lý chuỗi cung ứng tại Khoa Chiến lược & Quản lý Hệ thống, Trường Kinh doanh, Đại học Greenwich. Cô là thành viên của khoa từ tháng 7 năm 2005.

Tìm hiểu thêm về giáo sư Li Zhou.

sgs-campus-day-event-thumbnail.jpg

Liên hệ với ICBI

Kết nối với Hội thảo Quốc tế về Đổi mới Kinh doanh 2022 – Đại học RMIT