Ban tổ chức

Giáo Sư Robert McClelland

Trưởng Khoa Kinh Doanh & Quản Trị, Đại học RMIT Việt Nam

Giáo sư Bob Baulch

Phó Khoa Nghiên Cứu & Đổi Mới, Kinh Doanh & Quản Trị, Đại học RMIT Việt Nam

Phó Giáo Sư Thái Nguyễn

Trưởng Nhóm Bộ Môn Kinh Tế & Tài Chính, Khoa Kinh Doanh & Quản Trị, Đại học RMIT Việt Nam

Phó Giáo Sư Trà Phạm

Nhóm Bộ Môn Kinh Tế & Tài Chính, Khoa Kinh Doanh & Quản Trị, Đại học RMIT Việt Nam

Tiến Sĩ Bình Nguyễn

Nhóm Bộ Môn Kinh Tế & Tài Chính, Khoa Kinh Doanh & Quản Trị, Đại học RMIT Việt Nam

Tiến Sĩ Huy Phạm

Nhóm Bộ Môn Kinh Tế & Tài Chính, Khoa Kinh Doanh & Quản Trị, Đại học RMIT Việt Nam

Tiến Sĩ Linh Nguyễn

Nhóm Bộ Môn Kinh Tế & Tài Chính, Khoa Kinh Doanh & Quản Trị, Đại học RMIT Việt Nam

Tiến Sĩ Tuấn Chu

Nhóm Bộ Môn Kinh Tế & Tài Chính, Khoa Kinh Doanh & Quản Trị, Đại học RMIT Việt Nam

Tiến Sĩ Seng Kiong Kok

Nhóm Bộ Môn Kinh Tế & Tài Chính, Khoa Kinh Doanh & Quản Trị, Đại học RMIT Việt Nam