Trung tâm nghiên cứu

Các trung tâm nghiên cứu tại đại học RMIT Việt Nam tập hợp các chuyên gia, giảng viên và sinh viên nhiều ngành khác nhau để thúc đẩy tinh thần hợp tác và cùng tiến bộ trong các lĩnh vực chuyên môn.

Các trung tâm nghiên cứu RMIT Việt Nam hợp tác với RMIT Úc

Tìm hiểu các trung tâm nghiên cứu dưới đây qua trang web của đại học RMIT tại Úc (tiếng Anh).