Lịch trình hội thảo

Lịch trình Hội thảo Quốc tế về Đổi mới Kinh doanh 2022 – Đại học RMIT

Phiên

Thời gian

Ngày 1

Ngày 2

Phiên 1 9:00-10:30​ Khai mạc​ Bài phát biểu chính 2
  10:30-11:00​ Nghỉ giữa giờ Nghỉ giữa giờ​
Phiên 2 11:00-12:30 Bài phát biểu chính 1 Phiên thuyết trình bài nghiên cứu 3
  12:30-14:00 Nghỉ trưa Nghỉ trưa
Phiên 3 14:00-15:30​ Phiên thuyết trình bài nghiên cứu 1 Phiên thuyết trình bài nghiên cứu 4
  15:30-16:00​ Nghĩ giữa giờ​ Nghỉ trưa
Phiên 4​ 16:00-17:30​ Phiên thuyết trình bài nghiên cứu 2

Phiên thuyết trình bài nghiên cứu

Bế mạc hội thảo

Text And Media Image

Liên hệ với ICBI

Kết nối với Hội thảo Quốc tế về Đổi mới Kinh doanh 2022 – Đại học RMIT