Chương trình học phí ưu đãi

Áp dụng cho hai cơ sở

Các chương trình ưu đãi học phí có thể áp dụng cho cả hai chương trình học phí năm học 2020 và học phí cố định. Sinh viên chỉ được chọn một chương trình ưu đãi học phí duy nhất.

Các chương trình UniSTART (Academic), đại học, sau đại học: Giảm 5% học phí cho sinh viên có anh chị em ruột, cha mẹ, vợ chồng đã hoặc đang học tại RMIT Việt Nam. (chỉ áp dụng tại các cơ sở của RMIT Việt Nam).

Các chương trình ưu đãi học phí trên có thể áp dụng cho cả hai chương trình học phí năm học 2021 và học phí cố định. Sinh viên chỉ được chọn một chương trình ưu đãi học phí duy nhất.

Giảm 10% học phí cho cựu sinh viên tốt nghiệp Đại học hoặc Thạc sĩ tại RMIT hoặc các Đại học Úc. (chỉ áp dụng tại các cơ sở của RMIT Việt Nam). 

Sinh viên tốt nghiệp chương trình đại học hoặc sau đại học của RMIT Việt Nam được giảm 10% học phí khi đăng ký chương trình Sau đại học tại RMIT Australia.

Các chương trình ưu đãi học phí trên có thể áp dụng cho cả hai chương trình học phí năm học 2021 và học phí cố định. Sinh viên chỉ được chọn MỘT hương trình ưu đãi học phí duy nhất.

Chỉ áp dụng cho cơ sở Nam Sài Gòn

RMIT tiếp tục thực hiện chương trình học phí "Phát triển nguồn nhân lực" trong năm 2021. Sinh viên đăng ký nhập học ba ngành Kỹ thuật trong năm 2021 sẽ nhận được ưu đãi 30% học phí (tương đương 360 triệu đồng Việt Nam):

  • Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư Điện và Điện tử) (Honours)
  • Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư Robot và Cơ điện tử) (Honours)
  • Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư Phần mềm) (Honours)