Ban cố vấn Cựu sinh viên RMIT

Ban cố vấn đóng một vai trò quan trọng trong việc cung cấp thông tin chi tiết và tư vấn để giúp thúc đẩy sự hợp tác giữa RMIT và cộng đồng cựu sinh viên. Quan trọng hơn, Ban cố vấn sẽ đóng góp các chiến lược và ý tưởng để giúp cộng đồng phù hợp và hỗ trợ hơn cho sinh viên đã tốt nghiệp.

Ban cố vấn bao gồm các cựu sinh viên RMIT thành công từ nhiều ngành khác nhau và có mong muốn hỗ trợ RMIT và cộng đồng địa phương.

Hoang Xuan Chinh

Tổng giám đốc, Việt Nam - Excelsior Capital Asia

Nguyen Chi Duc

Giám đốc thương mại (Việt Nam, Thái Lan, và Campuchia) - VOTIVA

Pham Tuan

Tổng giám đốc - Công Bằng Corporation

Nguyen Le Chi Mai

Sáng lập/Tổng giám đốc - N KID GROUP (tiNiWorld)

Nguyen Luu Nhat Tan

Tổng giám đốc - TBWA Group\Vietnam

Nguyen Tien Huy

Sáng lập/Tổng giám đốc - Pencil Group

Nguyen Duc Tuan Vinh

Tổng giám đốc - Tin Nghia Coffee

Tran Thi Thanh Mai

Tổng giám đốc - TNS Media Vietnam

Binh Le

Tổng giám đốc - ASART

Nguyen Ai Hien

Giám đốc điều hành - Linen Supply Service Co. & Cosmo Laundry Co.

Le Duy Nghiem

Sáng lập/Giám đốc - DataBrain