Phòng Quản lý Nghiên cứu và Đổi mới

Phòng Quản lý Nghiên cứu và Đổi mới của Đại học RMIT Việt Nam luôn nỗ lực phát triển văn hóa và ứng xử có trách nhiệm trong nghiên cứu.

Chúng tôi phát triển nghiên cứu chất lượng cao ở tất cả các cấp bao gồm hỗ trợ tiến sĩ, người mới bắt đầu nghiên cứu và củng cố quan hệ đối tác với các dự án nghiên cứu quốc tế.

Vai trò của Phòng Quản lý Nghiên cứu và Đổi mới

Xây dựng

Tăng cường khả năng nghiên cứu bằng việc quản trị các khoản tài trợ nghiên cứu

Khuyến khích

Nghiên cứu đa ngành kết nối các chuyên gia giữa các lĩnh vực

Quản trị

Quản trị các chương trình Tiến sĩ và học bổng

Gắn kết

Các nhóm nghiên cứu liên Khoa về tính bền vững, số hóa và thành phố thông minh

Tổ chức

Tổ chức đào tạo và hội thảo để thúc đẩy tác động, kết nối và phát triển năng lực

Phân tích

Theo dõi và đánh giá kết quả bằng cách phân tích dữ liệu nghiên cứu

Hỗ trợ

Hỗ trợ và quản trị quá trình tìm kiếm và thực hiện các dự án có nguồn tài trợ từ bên ngoài

Tạo điều kiện

Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ hội hợp tác nghiên cứu và quan hệ đối tác

Ủng hộ

Ủng hộ các phương pháp nghiên cứu có đạo đức và ứng xử có trách nhiệm

Liên hệ với Phòng Quản lý Nghiên cứu và Đổi mới