Exchange at RMIT Vietnam

global-experience-stock.jpg

Trang web này dành cho những sinh viên quốc tế không phải là người Việt Nam muốn học tại Đại học RMIT Việt Nam. Nếu bạn muốn tham khảo các chương trình du học ngoài Việt Nam, hãy truy cập trang Trải nghiệm học tập toàn cầu.