Trang thông tin dành cho đối tác là Nhà cung cấp

RMIT luôn xem xét đánh giá các Nhà cung cấp (NCC) tham gia hỗ trợ các mục tiêu thương mại và chiến lược của mình.

RMIT phân loại các NCC thành 3 nhóm:

Preferred Suppliers

Các NCC được ký hợp đồng với một mục đích cụ thể. Sự đầu tư thực chất của RMIT và nỗ lực của NCC sẽ đảm bảo những mục tiêu thương mại và chiến lược của hai bên được song hành. Các NCC này được đăng kí trên hệ thống ERP của RMIT và bắt buộc nhân viên phải giao dịch với các điều khoản thương mại đã thoả thuận.

Approved Suppliers

Các NCC được đánh giá về sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược của RMIT, bao gồm: các giá trị của tổ chức và sự tuân thủ tất cả cái quy định pháp luật có liên quan như Điều khoản Phòng chống Nô lệ Hiện đại. Các NCC này đã được đăng kí trên hệ thống Nền tảng tài nguyên doanh nghiệp (ERP) của RMIT và có sẵn để nhân viên giao dịch với các thỏa thuận thương mại đã được đồng ý theo từng giao dịch.  

Ad-Hoc Suppliers 

Các NCC giao dịch một lần, không có kế hoạch, giao dịch không thường xuyên, với giá trị giao dịch thấp.

 

Trở thành Nhà Cung Cấp của RMIT

Preferred Suppliers 

Các NCC này được tìm kiếm bởi Phòng Mua Hàng theo yêu cầu của, hoặc dưới sự hỗ trợ của, các Khoa hoặc Phòng ban. NCC được làm việc thông qua một quy trình thương mại và được kí kết bằng các điều khoản và điều kiện thỏa thuận bởi hai bên.

Approved Suppliers 

Các NCC này được xác định là những NCC tiềm năng, được đánh giá thông qua quy trình đăng ký NCC, và sau đó đăng ký lên hệ thống ERP của RMIT trước khi bất kỳ nhân viên nào có thể giao dịch với NCC.

Ad-Hoc Suppliers 

Các NCC được nhân viên RMIT liên hệ để mua hàng không thường xuyên và giá trị thấp khi cần thiết.

Hỗ trợ cho NCC của RMIT

Khi RMIT chuyển đổi sang một hệ thống ERP mới, Workday, chúng tôi sẽ tuân thủ chính sách nội bộ “Không PO, không thanh toán” nhằm đảm bảo một quá trình nhất quán và đảm bảo thanh toán đúng hạn cho các NCC.

Điều này có ý nghĩa như thế nào với các NCC? Hãy tham khảo Những câu hỏi thường gặp (FAQs) dưới đây.

Những câu hỏi thường gặp (FAQs)

Đấu thầu

Phòng Mua Hàng của RMIT thực hiện khảo sát thị trường để tìm ra các NCC có năng lực và/hoặc hàng hóa được yêu cầu. RMIT mời các NCC này tham gia vào quá trình đấu thầu. Ngoài ra, chúng tôi sẽ thông báo cơ hội đấu thầu trên các phương tiện truyền thông phù hợp để đảm bảo tất cả các NCC có năng lực đều có cơ hội tham gia.

Đăng ký

Phòng Mua Hàng của RMIT sẽ mời bạn đăng kí trở thành NCC của RMIT qua email và gửi bạn những thông tin và giấy tờ cần thiết.

Phòng mua hàng của RMIT sẽ gửi thư mời thông qua email bao gồm:

  • Biểu mẫu để đăng kí thông tin chi tiết về Doanh nghiệp;
  • Bộ Quy tắc Ứng xử của RMIT để xác nhận và đồng ý;
  • Bộ đánh giá về Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp và Điều khoản Chống Nô lệ Hiện đại (CSR & Modern Slavery)
  • Biểu mẫu để đăng kí thông tin ngân hàng của Doanh nghiệp.

Nếu được yêu cầu, NCC bắt buộc hoàn thành hồ sơ Trách nhiệm Xã hội Doanh nghiệp và Điều khoản Chống Nô lệ Hiện đại (CSR & Modern Slavery). 

Có. Tất cả NCC phải xác nhận Bộ Quy tắc Ứng xử NCC của RMIT.

Đơn Đặt hàng (PO)

Đơn Đặt hàng sẽ được gửi đến địa chỉ email đã đăng kí. Nếu địa chỉ email của bạn đã thay đổi, bạn cần gửi yêu cầu thay đổi đến procurement@rmit.edu.vn

Có - hãy gửi yêu cầu của bạn đến người liên hệ (người yêu cầu mua hàng) ở RMIT. Đối với những yêu cầu mua hàng khác, hãy liên hệ procurement@rmit.edu.vn.

Câu hỏi về đơn đặt hàng

Hãy thông báo cho người liên hệ (người yêu cầu) của bạn ở RMIT ngay lập tức. Đối với các vấn đề rộng hơn về nguồn cung, bạn có thể liên hệ procurement@rmit.edu.vn

Hóa đơn

Chính sách “Không PO, Không thanh toán” của RMIT sẽ được áp dụng nghiêm ngặt nên Số Đơn Đặt hàng bắt buộc phải có với tất cả các hóa đơn để được tiến hành thanh toán.

Hóa đơn không có số đơn đặt hàng sẽ được thông báo hoàn trả cho NCC.

Hóa đơn của bạn nên được gửi đến: rmitvietnamapteam@rmit.edu.vn

Chữ ký điện tử (e-signature)

RMIT khuyến khích NCC sử dụng chữ ký điện tử khi giao dịch với chúng tôi. Các NCC trong nhóm Preferred Suppliers và Approved Suppliers được yêu cầu sử dụng/ có lộ trình sử dụng chữ ký điện tử để giao dịch với RMIT.

Workday

RMIT hiện đang áp dụng nghiêm ngặt chính sách “Không PO, Không thanh toán”

Bạn sẽ không bị yêu cầu tải hoặc truy cập Workday, cũng như không phải trả thêm chi phí khi giao dịch điện tử với RMIT.

Workday giúp:

  • đảm bảo nhân viên RMIT mua hàng đúng theo thỏa thuận hợp đồng; 
  • giảm thiểu rủi ro thanh toán chậm;
  • giảm thiểu các hoạt động hành chính khi giao dịch với RMIT;
  • với việc thực hiện chính sách “Không PO, Không thanh toán”, đảm bảo đơn đặt hàng được đúng người phê duyệt thông qua hệ thống làm việc tự động, và
  • giúp đảm bảo việc thanh toán hóa đơn đơn giản và nhanh chóng hơn.