Trung tâm Xuất sắc về Kỹ thuật số

Trung tâm Xuất sắc về Kỹ thuật số

Centre of Digital Excellence

Trung tâm Xuất sắc về Kỹ thuật số (CODE) là một tác nhân thúc đẩy đổi mới và sáng tạo dựa trên nền tảng kỹ thuật số trong giáo dục và đào tạo. Trung tâm thực hiện các dự án cùng với doanh nghiệp và chính phủ.

CODE khám phá các xu hướng công nghệ mới chủ đạo nhằm mở ra cơ hội nghiên cứu và phát triển ở trong và ngoài Việt Nam. CODE tập hợp các nhóm và nguồn lực trong Đại học RMIT để khai thác các ý tưởng và giải pháp mới dựa trên nghiên cứu.

Để tìm hiểu thêm về CODE, vui lòng xem tài liệu này.