Tính trung thực trong nghiên cứu tại RMIT Việt Nam

Tính trung thực trong nghiên cứu tại RMIT Việt Nam

Thực hành nghiên cứu chuẩn mực

Công tác nghiên cứu đạt chất lượng cao phụ thuộc vào việc nhà khoa học thực hành nghiên cứu đúng chuẩn mực với sự hỗ trợ từ tổ chức của họ.

Tại Đại học RMIT, công tác nghiên cứu được tiến hành theo chuẩn 'Singapore Statement' và dựa trên 'Quy tắc của Úc về tư cách trách nhiệm trong nghiên cứu' (The Australian Code for Responsible Conduct of Research). Nội dung Quy tắc nêu rõ:

  • Cách thức nghiên cứu viên nên quản lý dữ liệu và tài liệu chủ chốt của mình, cách thức quản lý nghiên cứu viên tập sự và cách thức phổ biến kết quả nghiên cứu.
  • Các yêu cầu đối với việc thỏa thuận về quyền tác giả, cơ chế bình duyệt, xung đột lợi ích, cộng tác nghiên cứu và hành vi sai trái trong nghiên cứu.
  • Yêu cầu các trường đại học phải hỗ trợ việc thực hành nghiên cứu đúng chuẩn mực.

Thực hành nghiên cứu tại Đại học RMIT Việt Nam

Là một phần trong kế hoạch phát triển văn hóa nghiên cứu tại Việt Nam, Ủy ban Nghiên cứu và Đổi mới được thành lập nhằm đảm bảo chuẩn mực đạo đức quốc tế trong việc thực hành nghiên cứu liên quan đến con người và các dữ liệu về con người. Ủy ban này cũng kiểm tra và theo dõi tiến độ thực hiện các dự án và kế hoạch nghiên cứu tại Đại học RMIT Việt Nam, đồng thời đưa ra những khuyến nghị về phân phối nguồn quỹ hỗ trợ nghiên cứu nội bộ.

Để liên lạc với Văn phòng Nghiên cứu của Đại học RMIT Việt Nam, vui lòng gửi mail đến địa chỉ .

Để biết thêm thông tin về việc thực hành nghiên cứu và đạo đức nghiên cứu tại Đại học RMIT, vui lòng xem thêm tại đây

Để biết thêm thông tin về công tác nghiên cứu đang được tiến hành tại Đại học RMIT và cách thức thực hiện, vui lòng xem thêm tại đây.