Sinh viên mới - Hướng dẫn nhập học

Chúc mừng bạn đã nhập học RMIT!

Vui lòng xem quá trình hướng dẫn từng bước sau đây để bắt đầu.

Bước 1:

Chấp nhận thư mời nhập học

Bước 2:

Đăng ký môn học

Bước 3:

Tạo thời khóa biểu

Bước 4:

Tham dự tuần định hướng

Bước 5:

Tìm hiểu các dịch vụ hỗ trợ

Chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc sống sinh viên tại RMIT Việt Nam

Chia sẻ