Hội đồng sinh viên

Hội đồng Sinh viên RMIT là đại diện ủng hộ cho toàn thể sinh viên Đại học RMIT Việt Nam

Hội đồng Sinh viên RMIT Việt Nam (gọi tắt là “Hội đồng Sinh viên”) là đơn vị hoạt động vì quyền lợi của mọi sinh viên RMIT Việt Nam. Hội đồng Sinh viên đại diện cho sinh viên RMIT Việt Nam trong mọi vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích, hỗ trợ phát triển nền giáo dục, phúc lợi, đời sống xã hội và hoạt động văn hóa.

Hội đồng Sinh viên hoạt động để kết nối việc trao đổi ý kiến giữa sinh viên và ban lãnh đạo RMIT Việt Nam, nhằm đảo bảo tiếng nói của sinh viên trong mọi vấn đề được lắng nghe và chú ý.

Tất cả các thành viên của Hội đồng Sinh viên đều là sinh viên của RMIT Việt Nam và được bầu chọn bởi sinh viên của RMIT Việt Nam trong một tiến trình bầu cử hoàn toàn minh bạch và dân chủ. Việc bầu cử được tiến hành vào học kỳ tháng Hai mỗi năm.

Liên hệ: Student Council President - sc.president@rmit.edu.vn

Student council gen 8 SGS

Hội đồng Sinh viên nhiệm kỳ VIII - Cơ sở Nam Sài Gòn

Student Council Gen 8 HN campus

Hội đồng Sinh viên nhiệm kỳ VIII - Cơ sở Hà Nội