Phát triển chuyên môn tại RMIT Việt Nam

Phát triển chuyên môn tại RMIT Việt Nam

RMIT Việt Nam cam kết bồi dưỡng chuyên môn, năng lực và hiệu quả làm việc của nhân viên. Chương trình phát triển chuyên môn sẽ hỗ trợ định hướng chiến lược của RMIT Việt Nam cũng như nguyện vọng của từng cá nhân.

Khung chương trình phát triển chuyên môn tại RMIT Việt Nam gồm nhiều phương thức đào tạo, từ đào tạo thông qua công việc, tự học, đào tạo và học tập chính quy, đào tạo theo nhu cầu và các hoạt động liên quan tới nghiên cứu khác.