Trung thực trong nghiên cứu

Tính trung thực trong nghiên cứu nghĩa là thực hiện nghiên cứu theo cách mà các đồng nghiệp và công chúng có thể tin tưởng trường đại học cũng như các phương pháp và kết quả nghiên cứu mà trường đưa ra.

Tại Đại học RMIT, công tác nghiên cứu được tiến hành theo chuẩn 'Singapore Statement' và dựa trên 'Quy tắc của Úc về thực hiện nghiên cứu có trách nghiệm' 

 

Thực hành nghiên cứu chuẩn mực tại RMIT Việt Nam

 

Là một phần trong kế hoạch phát triển văn hóa nghiên cứu tại Việt Nam, Đại học RMIT Việt Nam đã thành lập một Ủy ban Nghiên cứu và Đổi mới nhằm đảm bảo chuẩn mực đạo đức quốc tế trong việc thực hành nghiên cứu liên quan đến con người và các dữ liệu về con người. Ủy ban này cũng kiểm tra và theo dõi tiến độ thực hiện các dự án và kế hoạch nghiên cứu tại RMIT Việt Nam, đồng thời đưa ra những khuyến nghị về phân phối nguồn quỹ hỗ trợ nghiên cứu nội bộ.