Những mốc thời gian quan trọng của sinh viên

Có 03 kỳ nhập học mỗi năm tại RMIT Việt Nam:

 • Tháng 02
 • Tháng 06/07*
 • Tháng 10

*Kỳ học tháng 7 là kỳ học dành cho học sinh vừa tốt nghiệp Trung học phổ thông vào tháng 6 hàng năm.

Những mốc thời gian quan trọng

Kỳ nhập học Tháng 02

 • Hạn cuối nộp hồ sơ: 21/01
 • Hạn cuối nộp phí giữ chỗ: 27/12
 • Bắt đầu đăng kí môn học: 30/12
 • Hạn cuối đăng kí môn học: 14/02
 • Đăng kí thời khoá biểu: 06/02
 • Ngày hội định hướng: 13/02
 • Hạn cuối nộp học phí: 06/03
 • Ngày khai giảng: 17/02

Kỳ nhập học Tháng 06

 • Hạn cuối nộp hồ sơ: 19/6
 • Hạn cuối nộp phí giữ chỗ: 19/6
 • Bắt đầu đăng kí môn học: 25/5 
 • Hạn cuối đăng kí môn học: 26/6
 • Đăng kí thời khoá biểu: 18/6
 • Ngày hội định hướng: 25/6
 • Hạn cuối nộp học phí: 17/7
 • Ngày khai giảng UniSTART: 13/7
 • Ngày khai giảng: 29/6

Kỳ nhập học Tháng 10

 • Hạn cuối nộp hồ sơ: 9/10
 • Hạn cuối nộp phí giữ chỗ: 9/10
 • Bắt đầu đăng kí môn học: 14/9
 • Hạn cuối đăng kí môn học: 23/10
 • Đăng kí thời khoá biểu: 15/10
 • Ngày hội định hướng: 22/10
 • Hạn cuối nộp học phí: 13/11
 • Ngày khai giảng: 26/10