Những mốc thời gian quan trọng của sinh viên

Danh sách chờ đối với một số ngành học tại RMIT Việt Nam

Nếu bạn đủ điều kiện nhập học nhưng ngành học bạn chọn đã quá tải, bạn sẽ được đưa vào danh sách chờ, và RMIT sẽ thông báo ngay cho bạn một khi có vị trí trống.

Nếu bạn đã nhận được thư mời nhập học, bạn có thể giữ chỗ bằng cách chấp nhận lời mời và thanh toán khoản đặt cọc bắt buộc. Thư mời nhập học của RMIT có giá trị tùy thuộc vào tình trạng chỗ trống của ngành học.

Có 03 kỳ nhập học mỗi năm tại RMIT Việt Nam

 • Tháng 02
 • Tháng 06
 • Tháng 10

Những mốc thời gian quan trọng

Kỳ nhập học Tháng 02 - 2021

 • Hạn cuối nộp hồ sơ: 05/02 (hoặc đến khi ngành học nhận đủ hồ sơ) 
 • Hạn cuối nộp phí giữ chỗ: 05/02
 • Bắt đầu đăng kí môn học: 18/01
 • Hạn cuối đăng kí môn học: 19/03
 • Đăng kí thời khoá biểu: 25/02
 • Ngày hội định hướng: 04/03
 • Hạn cuối nộp học phí: 26/03
 • Ngày khai giảng: 08/03

Kỳ nhập học Tháng 06 - 2021

 • Hạn cuối nộp hồ sơ: 29/04 (hoặc đến khi ngành học nhận đủ hồ sơ)
 • Bắt đầu đăng kí môn học: 24/05 
 • Hạn cuối đăng kí môn học: 09/07
 • Đăng kí thời khoá biểu: 17/06
 • Ngày hội định hướng: 24/06
 • Hạn cuối nộp học phí: 16/07
 • Ngày khai giảng: 28/06

Kỳ nhập học Tháng 10 - 2021

 • Hạn cuối nộp hồ sơ: 20/8 (hoặc đến khi ngành học nhận đủ hồ sơ)
 • Bắt đầu đăng kí môn học: 13/9
 • Hạn cuối đăng kí môn học: 29/10
 • Đăng kí thời khoá biểu: 7/10
 • Ngày hội định hướng: 14/10
 • Hạn cuối nộp học phí: 5/11
 • Ngày khai giảng: 18/10

Tải xuống lịch học