Chương trình UniSTART

Đường vào đại học không chỉ tồn tại duy nhất một lộ trình

Tại RMIT, bạn có nhiều sự lựa chọn để có thể chuyển tiếp lên chương trình Cử nhân với những hỗ trợ học tập tốt nhất. Bạn có thể cải thiện kĩ năng tiếng Anh thông qua Chương trình tiếng Anh cho Đại học hoặc tham gia chương trình UniSTART.

Chương trình UniSTART sẽ cung cấp cho sinh viên những kiến thức ngôn ngữ và chuyên ngành phù hợp với cường độ thích hợp, giúp bạn xây dựng kiến thức nền tảng và sự tự tin để chuyển tiếp lên chương trình cử nhân.

3 students smiling

Khởi đầu vững chắc cùng chương trình UniSTART

UniSTART được chia thành 3 lộ trình. Hoàn thành một trong ba lộ trình này, bạn có thể tự tin tiến thẳng vào chương trình cử nhân của đại học RMIT.

Giới thiệu về chương trình UniSTART*

Bạn có thể cải thiện các kỹ năng tiếng Anh và/hoặc kĩ năng học thuật của mình với cường độ thích hợp, chương trình sẽ giúp bạn xây dựng kiến thức nền tảng và sự tự tin để chuyển tiếp lên chương trình cử nhân toàn thời gian.

Điều kiện tuyển sinh của chương trình UniSTART phụ thuộc vào điểm học thuật và khả năng tiếng Anh của bạn, vì vậy RMIT có thể điều chỉnh chương trình học để phù hợp với nhu cầu. Bạn cũng có thể học cùng lúc 2 khóa học UniSTART (Học thuật và tiếng Anh).

*UniSTART là chương trình chuẩn bị cho đại học và không phải là chương trình được cấp bằng theo hệ thống văn bằng Úc

Chương trình UniSTART