Chuyển từ trường đại học khác

Nếu bạn muốn chuyển từ trường đại học khác sang RMIT Việt Nam, bạn phải tuân theo quy trình xét tuyển chuẩn của RMIT Việt Nam.

RMIT Việt Nam sẽ liên lạc với trường đại học cũ của bạn để xác định khoảng thời gian bạn đã theo học và tình trạng hiện tại để xác định thời gian thực hiện đề tài Tiến sĩ còn lại ở RMIT Việt Nam.

Nếu thời gian làm nghiên cứu tiến sĩ còn dưới 12 tháng, RMIT Việt Nam chỉ chấp nhận chuyển trường trong một số trường hợp hết sức đặc biệt.

Bạn sẽ phải hoàn thành Cam kết thực hiện nghiên cứu hoặc Đánh giá giữa kỳ nghiên cứu (lưu ý: các trang nầy là trang tiếng Anh), trừ khi bạn có thể cung cấp giấy tờ chứng minh đã hoàn thành những phần này ở trường cũ.