Các diễn giả chính

Đại diện của Đại học RMIT Việt Nam

Giáo sư Claire Macken

Tổng giám đốc

Phó Giáo sư Seng Kiat Kok

Quyền Giám đốc phụ trách sinh viên

Bà Dương Hồng Loan

Giám đốc Đối ngoại chiến lược

Đội ngũ giảng viên của RMIT Việt Nam

Phó Giáo sư Donna Cleveland

Phó Trưởng khoa, Khoa Thiết kế & Truyền thông

Phó Giáo sư Thái Nguyễn

Phó Trưởng khoa Giảng dạy & học tập, Khoa Kinh doanh

Tiến sĩ Huy Lê Nguyễn

Chủ nhiệm Bộ môn Cấp cao, Chủ nhiệm bộ môn cao cấp Kỹ sư Điện & Điện tử; và Kỹ sư Robot & Cơ điện tử

Tiến sĩ Kevin Nguyễn

Quyền Chủ nhiệm Chương trình Trực tuyến, Khoa Kinh doanh

Ông Glen O’Grady

Trưởng phòng, Học thuật & Dịch vụ sinh viên

Bà Sasha Stubbs

Quản lý, Đào tạo Trực tuyến

Overhead image of hands on a laptop, with the background of a wooden table

Liên hệ

Liên hệ ban tổ chức Giáo dục bậc cao trong Kỷ nguyên Số - Cộng đồng Chuyên môn tại heindigitalage@rmit.edu.vn

Chuỗi hội thảo