Nghiên cứu khoa học

Khoa Kinh doanh & Quản trị đặt trọng tâm nghiên cứu các đề tài có tính nguyên bản, bám sát  phương pháp nghiên cứu thực nghiệm hoặc ứng dụng về các đề tài thuộc những chủ đề và nhóm chủ đề nghiên cứu tiềm năng sau đây:

Cải tiến doanh nghiệp và chuyên môn

Bao gồm khối nhà nước, tư nhân và phi lợi nhuận; quản trị chuỗi cung ứng và logistics, khởi nghiệp và đổi mới, quản trị, trách nhiệm và điều lệ, các thị trường, văn hóa và hành vi, con người, tổ chức và hiệu quả trong công việc.

Phát triển bền vững trong kinh doanh và kinh tế

Phạm vi nghiên cứu này tập trung vào việc lên kế hoạch kinh tế và đô thị hóa, vận hành doanh nghiệp theo hướng thân thiện môi trường, hoặc các hoạt động về môi trường. Bên cạnh đó, những nhân tố trong sản xuất góp phần vào sự phát triển của nền kinh tế như đất đai, khoáng sản tự nhiên, nguồn lao động và nguồn vốn cũng được xem xét nghiên cứu để đưa ra các giải pháp cho quá trình phát triển kinh tế bền vững.  

Giáo dục và trình độ trong dạy và học

Đào sâu vào bối cảnh chính trị, xã hội và kinh tế, nhóm đề tài nghiên cứu này tập trung vào nhiều khía cạnh khác nhau của nghiên cứu khoa học xã hội về giáo dục bậc đại học, quá trình phát triển của người học, đặc biệt về ngôn ngữ, khả năng lý luận và phát triển tư duy cũng như tác động của môi trường học tập đến kết quả của công tác giáo dục và đào tạo.