Đội ngũ khoa

Gặp gỡ đội ngũ giáo viên khoa Kinh doanh & Quản trị của RMIT Việt Nam.

Khoa Kinh doanh & Quản trị được dẫn dắt bởi các chuyên gia ưu tú và các học giả hàng đầu với kinh nghiệm và nghiên cứu trong nhiều chuyên ngành khác nhau, bao gồm Kinh doanh, Quản lý, Hậu cần và Chuỗi cung ứng, Quản lý Nguồn nhân lực, Du lịch & Khách sạn, Kinh tế và Tài chính.

Professor Robert McClelland is the Dean of the School of Business and Management

Giáo sư Robert McClelland – Trưởng khoa

Giáo sư Robert McClelland làm việc để thúc đẩy tác động tích cực của RMIT đối với Việt Nam và khu vực Đông Nam Á, đồng thời đảm bảo trải nghiệm chất lượng cao, ổn định cho tất cả sinh viên, nhân viên và các đối tác trong ngành.

Đội ngũ quản lý học thuật và hành chính

 • Giáo sư Robert McClelland - Trưởng khoa
 • Giáo sư Robert Baulch - Phó khoa, Research & Innovation
 • Phó giáo sư Seng Kok – Phó khoa, Learning & Teaching 
 • Huyen Nguyen – Quản lý khoa, cơ sở Hà Nội
 • Tiến sĩ Justin Xavier – Quản lý khoa, cơ sở Nam Sài Gòn

Trưởng ban và chủ nhiệm bộ môn


Quản trị

 • Trung Nguyen Quang – Trưởng ban, Quản trị/MIB/MBA/EMBA 
 • Lei Tin (Jackie) Ong – Chủ nhiệm cao cấp bộ môn, Quản trị Du lịch & Khách sạn
 • Nuno Ribeiro – Giảng viên cấp cao, Quản trị Du lịch & Khách sạn
 • Ha (Vincent) Quach Van – Giảng viên, Quản trị Du lịch & Khách sạn
 • Daisy Gayathri Kanagasapapathy – Giảng viên, Quản trị Du lịch & Khách sạn
 • Justin Pang – Giảng viên, Quản trị Du lịch & Khách sạn
 • Oanh Vu Thi Kim – Giảng viên, Quản trị Du lịch & Khách sạn
 • Lan Nguyen Thi Phuong – Giảng viên, Quản trị Du lịch & Khách sạn
 • Burkhard Schrage – Chủ nhiệm cao cấp bộ môn, Quản trị
 • Antoine Goupille – Giảng viên, Quản trị
 • Hung (Huck) Nguyen Thanh – Giảng viên, Quản trị
 • Todd Rogers – Giảng viên, Quản trị
 • Nhan Nguyen Huu – Giảng viên, Quản trị
 • Cau (Tony) Nguyen – Giảng viên, Quản trị
 • Brian O'Reilly – Giảng viên, Quản trị
 • Nhu Do Thi Huong – Giảng viên, Quản trị
 • Lan Do Thi Ha – Giảng viên, Quản trị
 • Giang Hoang – Giảng viên, Quản trị
 • Daniel Fuller – Giảng viên, Quản trị
 • Trinh Duc Tran – Học giả thỉnh giảng, Quản trị
 • Erhan Atay – Chủ nhiệm cao cấp bộ môn, Kinh doanh Quốc tế
 • Thanapat Kijbumrung – Giảng viên, Kinh doanh Quốc tế
 • Philip Smith – Giảng viên cấp cao, Kinh doanh Quốc tế
 • Santiago Alberto Franco – Giảng viên, Kinh doanh Quốc tế
 • Abel Alonso – Giảng viên cấp cao, Kinh doanh Quốc tế
 • Quyen Dang Thao – Giảng viên, Kinh doanh Quốc tế
 • Jungwoo Han – Quyền chủ nhiệm cao cấp bộ môn, Quản trị Nguồn nhân lực & Khởi nghiệp
 • Thu Nguyen Thi Minh – Giảng viên, Quản trị Nguồn nhân lực & Khởi nghiệp
 • Gavin Nicholson – Giảng viên, Quản trị Nguồn nhân lực & Khởi nghiệp
 • Nhung Tran Thi – Giảng viên, Quản trị Nguồn nhân lực & Khởi nghiệp
 • Hang Pham Thanh – Giảng viên, Quản trị Nguồn nhân lực & Khởi nghiệp

Kinh tế và tài chính

 • Thai Nguyen Vu Hong – Trưởng ban, Kinh tế & Tài chính
 • Tuan Chu Thanh – Quyền chủ nhiệm cao cấp bộ môn, Kế toán & Luật
 • Ha Nguyen Thanh – Giảng viên, Kế toán
 • Justin Stevenson – Giảng viên, Kế toán
 • Upasana Jain – Giảng viên, Kế toán
 • Vinh Tran Phuc – Giảng viên, Kế toán
 • Binh Nguyen Hoang – Giảng viên, Kế toán
 • Thinh Truong Ngoc – Giảng viên, Kế toán
 • Marlehan Mohamed – Giảng viên, Kế toán
 • Samuel Buertey – Giảng viên, Kế toán
 • Son Nguyen Tan – Giảng viên, Luật
 • Estela Gutiérrez Rodríguez – Giảng viên, Luật
 • Pham Thi Thu Tra – Chủ nhiệm cao cấp bộ môn, Kinh tế
 • Charles Fajardo – Giảng viên, Kinh tế
 • Nhung Vu Thi Hong – Giảng viên, Kinh tế
 • Daniel Borer – Giảng viên, Kinh tế
 • Tung Bui Duy – Giảng viên, Kinh tế
 • Richard Ramsawak Anthony – Giảng viên, Kinh tế
 • Chung Phan Thanh – Giảng viên, Kinh tế
 • Ronald Kumar – Giảng viên, Kinh tế
 • Hoa Phan Minh – Giảng viên, Kinh tế
 • Van Ha Thi Cam – Giảng viên, Kinh tế
 • Binh Nguyen Thanh – Quyền chủ nhiệm cao cấp bộ môn, Kinh tế vận dụng Blockchain
 • Huy Doan Bao – Giảng viên, Kinh tế vận dụng Blockchain
 • Huy Pham Nguyen Anh – Giảng viên, Kinh tế vận dụng Blockchain
 • Loh Ing Hoe - Giảng viên, Kinh tế vận dụng Blockchain
 • Phong Nguyen Thanh - Giảng viên, Kinh tế vận dụng Blockchain
 • Linh Nguyen Thi My – Quyền chủ nhiệm cao cấp bộ môn, Tài chính
 • Devmali Perera – Giảng viên, Tài chính
 • Fitriya Fauzi – Giảng viên, Tài chính
 • Hanh Le Hong – Giảng viên, Tài chính
 • Thuy Pham Thi Minh – Giảng viên, Tài chính
 • Seng Kok Kiong – Quyền chủ nhiệm cao cấp bộ môn, Đổi mới & Kinh doanh
 • Esmira Hackenberg - Giảng viên, Đổi mới & Kinh doanh
 • Greeni Maheshwari - Giảng viên, Đổi mới & Kinh doanh
 • Tam Le Vi An - Giảng viên, Đổi mới & Kinh doanh

Đổi mới Kinh doanh

 • Thai Nguyen Vu Hong – Quyền chủ nhiệm cao cấp bộ môn, Đổi mới Kinh doanh
 • Hung Nguyen – Quyền chủ nhiệm cao cấp bộ môn, Quản lý Chuỗi cung ứng & Logistics
 • Majo George – Giảng viên, Quản lý Chuỗi cung ứng & Logistics
 • Irfan Ulhaq – Giảng viên, Quản lý Chuỗi cung ứng & Logistics
 • Kevin (Xuan Hai) Nguyen – Giảng viên, Quản lý Chuỗi cung ứng & Logistics
 • Scott Douglas McDonald – Giảng viên, Quản lý Chuỗi cung ứng & Logistics
 • Kristof Van Houdt – Giảng viên, Quản lý Chuỗi cung ứng & Logistics
 • Lam Nguyen Canh – Giảng viên, Quản lý Chuỗi cung ứng & Logistics
 • Huy Quang Truong – Giảng viên, Quản lý Chuỗi cung ứng & Logistics
 • Pradeepa Jayaratne – Giảng viên, Quản lý Chuỗi cung ứng & Logistics
 • Phuong Hoang (Emmy) – Quyền chủ nhiệm cao cấp bộ môn, Digital Marketing
 • Alrence Halibas – Giảng viên, Digital Marketing
 • Sang Hua My – Giảng viên, Digital Marketing
 • Anh Thu Nguyen – Giảng viên cấp cao, Digital Marketing
 • Chung Thanh Phan – Giảng viên cấp cao, Digital Marketing
 • Khanh Nguyen Yen – Giảng viên, Digital Marketing
 • Kim Huynh Thien – Giảng viên, Digital Marketing
 • Linh Nguyen Khanh – Giảng viên, Digital Marketing
 • Mai Do Thi Hoang – Giảng viên, Digital Marketing
 • Nghia Luu Thi Minh – Giảng viên, Digital Marketing
 • Phuong Phung Thanh – Giảng viên, Digital Marketing
 • Chi Le Phuong – Giảng viên, Digital Marketing
 • Thuan Nguyen Hoang – Chủ nhiệm cao cấp bộ môn, Kinh doanh Kỹ thuật số
 • Stanley Teck Lee Yap – Quyền chủ nhiệm cao cấp bộ môn, Thạc sĩ Thương mại toàn cầu