Dự án của sinh viên ngành Kỹ sư phần mềm

Dự án "Phần mềm gợi ý âm nhạc"

Sinh viên: Tran Nguyen Duc Huy

Chương trình: Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư phần mềm) (Honours)

Môn học: Đồ án kỹ thuật tốt nghiệp B

Năm học: 4

Đồ án sinh viên tốt nghiệp này tập trung vào thiết kế và phát triển một hệ thống gợi ý nhạc trên nền tảng web, sử dụng phương pháp Học Máy.

Vận dụng thuật toán gợi ý, ngôn ngữ lập trình Python là tâm điểm của hệ thống này. Các đặc tính của các bài nhạc (nhịp trong từng phút, độ ồn, cao độ...) được sử dụng trong giải pháp Học Máy.


Dự án "Hệ thống nhận dạng chữ viết tay"

Sinh viên: Tran Thi Hong Phuong

Chương trình: Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư phần mềm) (Honours)

Môn học: Đồ án kỹ thuật tốt nghiệp B

Năm học: 4

Đồ án tốt nghiệp của bạn Phương là một hệ thống nhận dạng chữ viết tay từ hình chụp của nét chữ.

Hệ thống trích xuất các đặc tính của chữ viết bằng kiến trúc Học Sâu kết hợp mạng nơ-ron Convolutional Neural Network và hướng tiếp cận sequence learning của mạng nơ-ron Recurrent Neural Network.


Dự án "Hệ thống quản lý nhân sự nền tảng web"

Sinh viên: Le Gia Bao

Chương trình: Cử nhân Kỹ thuật (Kỹ sư phần mềm) (Honours)

Môn học: Đồ án kỹ thuật tốt nghiệp B

Năm học: 4

Đồ án tốt nghiệp này là một hệ thống nền tảng web sử dụng học máy để cung cấp thông tin quan trọng giúp các nhà quản lý nhân sự đưa ra quyết định. Hệ thống sử dụng dữ liệu nhân viên để dự đoán về khả năng nghỉ việc của nhân viên, hay những nhân viên có thể được thăng chức, cũng như những gợi ý về cách xử lý cho các trường hợp.

Hệ thống cũng cung cấp chức năng hiển thị và phân tích dữ liệu của nhân viên trên một bảng điện tử (dashboard), bao gồm lịch làm việc, thông tin nhân viên, quản lý hiệu suất. Hệ thống còn kết hợp khả năng xác thực và ủy quyền để đảm bảo an ninh mạng.