Sự kiện tại Đại học RMIT Việt Nam

Sự kiện tại Đại học RMIT Việt Nam

Khóa học ngắn hạn về “Phương thức quản trị nguồn nhân lực chuyên nghiệp hiện đại”

6 Tháng 12, 2019 - 17:00

RMIT Saigon South

Nâng cao và cập nhật kiến thức quản trị nguồn nhân lực hiện nay từ quan điểm của người lao động cũng như nhà tuyển dụng. Chuyên gia, có ít nhất hai...