Bảo mật

Bảo mật

Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam bảo vệ sự riêng tư của mọi thông tin cá nhân được tự nguyện cung cấp bởi những người vào trang web, nhân viên, sinh viên, và những cá nhân có quyền được đăng nhập.

Đại học Quốc tế RMIT Việt Nam tuân thủ Chính Sách Bảo Mật của đại học RMIT Úc thông qua cách xử lý tất cả các thông tin cá nhân.

Thông tin chi tiết về Bảo Mật