Ông Lê Minh Khánh

Bộ phận: Điều hành (Vận hành tổ chức)

Phòng ban: Tài chính Kế toán

Chức vụ: Giám đốc Tài chính & Pháp lý

Nơi công tác: RMIT Nam Sài Gòn

Email: khanh.le@rmit.edu.vn

Điện thoại: +84 28 3776 1300

Bằng cấp: Thạc sĩ Kế toán Quốc tế, Cử nhân Luật, Cử nhân Quản trị Kinh doanh

Với nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các tổ chức quốc tế, ông Khánh được bổ nhiệm vào vị trí Giám đốc Tài chính tại RMIT Việt Nam từ năm 2012.

Vai trò của ông tại RMIT Việt Nam là bảo đảm tuân thủ trong tài chính của trường bằng việc chuẩn bị các báo cáo chất lượng và kịp thời.