Bà Annie Gale


Bộ phận:
 Điều hành (Vận hành tổ chức)

Chức vụ: Giám đốc Nhân sự

Nơi công tác: RMIT Nam Sài Gòn

Email: annie.gale@rmit.edu.vn

Phone: +84 774 535741

Bằng cấp: MBA, Chứng chỉ sau đại học về Quản trị nhân sự, Cử nhân Ngôn ngữ Pháp (Danh dự)

Bà nắm giữ vị trí Giám đốc Nhân sự tại RMIT Việt Nam từ giữa tháng Năm. Trước đó, bà là Giám đốc Nhân sự vùng, phụ trách Đông Nam Á cho Tập đoàn Giáo dục Nord Anglia, có trụ sở đặt tại TP. Hồ Chí Minh. Trước khi chuyển sang Việt Nam, bà có 6,5 năm là người đứng đầu bộ phận Nhân sự cho International Baccalaureate tại Anh.