Cuộc thi RMIT FinTech-Blockchain

RMIT FinTech-Blockchain là một cuộc thi toàn quốc về blockchain dành cho sinh viên đại học và học sinh trung học phổ trong năm 2021.

Cuộc thi RMIT Fintech Blockchain hướng tới phổ biến việc áp dụng Blockchain/Fintech cho học sinh trung học phổ thông và sinh viên đại học. Cuộc thi được tổ chức thường niên trên phạm vi toàn quốc nhằm thu hút các bạn học sinh tham gia đưa ra những giải pháp cho những vấn đề trong thế giới thực thông qua Blockchain/Fintech. Cuộc thi nhằm nâng cao nhận thức về ứng dụng Fintech/Blockchain và tăng cường những kỹ năng thực tế và kiến thức của người tham gia trong việc xử lý những vấn đề trong thế giới thực.

Text And Media Image

Cuộc thi Fintech Blockchain 2021

Cuộc thi Fintech Blockchain là cuộc thi quốc gia thường niên. Tại đây các học sinh và sinh viên sẽ đề xuất giải pháp cho các vấn đề thực tế với công nghệ Blockchain/Fintech.