Ấn phẩm nghiên cứu

Tạp chí học thuật

Ấn phẩm đang hoàn thiện

  • Pham, H., Nguyen-Thanh, B., Bui, M., and Le, H. (2020). The Effects of 2020 U.S. Election on the Cryptocurrency Market, Working Paper.
  • Nguyen, V.H.T., Nguyen-Thanh, B., Pham, H., and Nguyen, C.T. (2019). Bitcoin’s response to U.S. and Chinese interbank rates: The role of international trade, Working Paper.

Sách chuyên ngành

  • Adhami, S., Giudici, G. and Pham, H. (2019). New Frontiers in Green Project Financing: Leveraging on the Crowd. New Frontiers in Entrepreneurial Finance Research, World Scientific, 2019.

Sách

Sẽ được cập nhật sau

Báo cáo công nghiệp

Sẽ được cập nhật sau