Contemporary Vietnamese Art Collection

Contemporary Vietnamese Art Collection

RMIT University Vietnam art collection is one of the most prestigious collections of contemporary Vietnamese art in the world.

This collection is not only historically important, but one that will continue to grow the understanding of Vietnamese culture for generations to come. The Vietnamese artists in the collection range from established and mid-career artists, whose works feature in significant exhibitions and notable private collections and public institutions worldwide, to young emerging artists who continue to tackle issues with fresh and new interpretations.

RMIT University is at the forefront of creative education and this collection allows both students and the wider community to experience the artistic expression of an important generation of contemporary Vietnamese artists.

We particularly thank all those who were involved in the production of this wonderful collection: artists; galleries; curators; creative advisors; and RMIT staff.

The art collection is managed by the RMIT Library Vietnam

Bộ sưu tập tác phẩm nghệ thuật của Trường Đại học RMIT Việt Nam là một trong những bộ sưu tập danh tiếng về các tác phẩm nghệ thuật đương đại của Việt Nam.
Bộ sưu tập này không những có tầm quan trọng về mặt lịch sử, mà còn mang lại sự hiểu biết nhiều hơn về văn hóa Việt Nam cho các thế hệ sau này. Các nghệ sĩ có tên trong bộ sưu tập này bao gồm không chỉ những người đã và đang nổi tiếng với các tác phẩm được trưng bày trong các triển lãm nghệ thuật quan trọng, trong các bộ sưu tập tư nhân uy tín và trong các viện nghệ thuật trên khắp thế giới, mà còn có các nghệ sĩ trẻ muốn thể hiện những chủ đề gai góc theo những cách nhìn mới.

Trường Đại học RMIT luôn đi đầu trong nỗ lực thúc đẩy nền giáo dục sáng tạo và bộ sưu tập này cho phép sinh viên Trường và cộng đồng bên ngoài cảm nhận được những ý tưởng nghệ thuật độc đáo của một thế hệ nghệ sĩ đương đại của Việt Nam.

Chúng tôi vô cùng biết ơn những người đã đóng góp vào việc hoàn thành bộ sưu tập tuyệt vời này: các nghệ sĩ, các phòng tranh, những người tổ chức, các nhà tư vấn và nhân viên RMIT.

Thư viện Trường Đại học RMIT Việt Nam chịu trách nhiệm quản lý bộ sưu tập này.