Ý thức trách nhiệm với môi trường

Ý thức trách nhiệm với môi trường

Thế giới trong tay bạn...

Sinh viên tốt nghiệp Đại học RMIT học cách nhận ra những yếu tố tác động đến môi trường và xã hội. Từ đó họ có thể đề ra những giải pháp giúp phát triển bền vững cho doanh nghiệp.

MInh chứng cụ thể cho đặc điểm này

  • Nhận ra mối tương quan giữa sự phát triển bền vững của môi trường, xã hội và kinh tế.
  • Đánh giá mức độ phù hợp của các thông so đo lường sự bền vững trong môi trường Việt Nam.
  • Đưa ra quyết định để có được những kết quả đáp ứng yêu cầu về phát triển bền vững.
  • Áp dụng hợp lý sự hiểu biết về môi trường và tính bền vững trong nhiều bối cảnh khác nhau.

Khám phá các đặc điểm nổi bật khác của sinh viên RMIT