Video giới thiệu và Tài liệu hướng dẫn

Video giới thiệu và Tài liệu hướng dẫn

Tìm hiểu về hệ thống STS qua Video giới thiệu và Tài liệu hướng dẫn (*)

(*) Video giới thiệu và Tài liệu hướng dẫn được trình bày bằng tiếng Anh.

Tài liệu hướng dẫn cho sinh viên

Dùng các tài liệu hướng dẫn sau để hiểu khái quát về hệ thống STS.

Tài liệu hướng dẫn cho sinh viên Chi tiết
Chọn nhóm lớp Cách chọn nhóm lớp và xem thời khóa biểu
Tìm kiếm môn học khác Tìm và xem thời khóa biểu của các môn học khác
Cách thêm thời khóa biểu vào Google calendar Hướng dẫn cách thêm thời khóa biểu vào Google Calendar của bạn

Video giới thiệu