Tìm kiếm thông tin

Tìm kiếm thông tin

Sách, báo-tạp chí, DVD

Tra cứu và xác định vị trí sách, báo-tạp chí và DVD sẵn có tại thư viện Đại học RMIT Việt Nam.

Tìm kiếm sách, báo-tạp chí, DVD 

Tài nguyên điện tử

Tìm kiếm sách, báo-tạp chí điện tử, video trực tuyến và các nguồn tài nguyên điện tử khác tại thư viện Đại học RMIT ở Melbourne.

Tìm kiếm tài nguyên điện tử 

Google Scholar

Truy cập Google Scholar qua Thư viện RMIT để tìm kiếm toàn văn các nguồn tài nguyên điện tử mà RMIT đã đăng ký.

Tìm kiếm trên Google Scholar 

Kho lưu trữ mở Công trình nghiên cứu khoa học 

Kho lưu trữ mở Công trình nghiên cứu khoa học - RMIT Research Repository là một kho lưu trữ mở và miễn phí toàn văn các công trình nghiên cứu do giảng viên và sinh viên của Đại học RMIT thực hiện.

Tìm kiếm Research Repository