Ban giám đốc

Ban giám đốc

 • Thừa hành Phó chủ tịch Hội đồng trường, Phó giám đốc Đại học RMIT phụ trách Phát triển toàn cầu

  a
  Contact Details:
 • Ông Lê Minh Khánh - Giám đốc Tài chính

  Giám đốc Tài chính; Quyền giám đốc Điều hành (Vận hành tổ chức)

  Là Giám đốc Tài chính, ông Lê Minh Khánh chịu trách nhiệm quản lý sự tuân thủ trong tài chính và phát triển kinh doanh của RMIT Việt Nam.
  Contact Details:
  +84 28 3776 1300