Ban giám đốc

Ban giám đốc

 • Ông Eric Hoffman - Giám đốc phòng Công nghệ thông tin

  Giám đốc Công nghệ thông tin

  Ông Eric Hoffman điều hành chiến lược cho bộ phận Đổi mới kỹ thuật số nhằm cung cấp dịch vụ công nghệ thông tin (CNTT) sáng tạo tại RMIT Việt Nam.
  Contact Details:
  +84 28 3776 1300
 • Ông Lê Minh Khánh - Giám đốc Tài chính

  Giám đốc Tài chính; Quyền giám đốc Điều hành (Vận hành tổ chức)

  Là Giám đốc Tài chính, ông Lê Minh Khánh chịu trách nhiệm quản lý sự tuân thủ trong tài chính và phát triển kinh doanh của RMIT Việt Nam.
  Contact Details:
  +84 28 3776 1300